econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

คณะเศรษฐศาสตร์และสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพากันมาหาความหมาย ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว  เนตตโยธิน  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเกียรตินิยม  ประจำปีการศึกษา 2558