econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : เสริมสร้างความแข็งแกร่งและโอกาสทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการเทศบาลเมืองต้นเปา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2558