econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

    มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป   หน้าหลัก หลักสูตร / แผนการศึกษา Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ประกาศผลการคัดเลือก   ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   * หมายเหตุ – ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ จะใช้สำหรับการสมัครของภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ในบางสาขาวิชา เท่านั้น ส่วนสาขาที่มีการสอบ จะต้องสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง…          ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560  (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป) เปิดเรียน 1 สิงหาคม 2560           (หมายเหตุ – ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ […]

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว  เนตตโยธิน  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ

STAFF
November 30, 2016

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา โตไพบูลย์ Asst. Prof. Dr. KITJA TOPAIBOUL คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ : (053) 851478 ต่อ 7129 e-mail : wangsingcom001@gmail.com คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : B.A.B.A. (Finance), Coventry University, United Kingdom. ปริญญาโท : M.B.A (International Business), Coventry University, United Kingdom. สูงกว่าปริญญาโท : MPhil. (Economics), Coventry University, United Kingdom. ปริญญาเอก : Ph.D. (Economics), Coventry University, United Kingdom.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชค โกยดุลย์ Asst. […]

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 รายละเอียด วันเริ่มต้น วันสุดท้าย   ลงทะเบียนปกติ (Online) 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.   –  ชั้นปี 1 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.   –  ชั้นปี 2 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.   –  ชั้นปี 3 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น. […]

1 2 3 4