econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

    มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป   หน้าหลัก หลักสูตร / แผนการศึกษา Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ประกาศผลการคัดเลือก   ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   * หมายเหตุ – ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ จะใช้สำหรับการสมัครของภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ในบางสาขาวิชา เท่านั้น ส่วนสาขาที่มีการสอบ จะต้องสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง…          ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560  (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป) เปิดเรียน 1 สิงหาคม 2560           (หมายเหตุ – ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ […]

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว  เนตตโยธิน  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ

1 2 3 4