econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559
November 28, 2016
0

ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

รายละเอียด วันเริ่มต้น วันสุดท้าย
  ลงทะเบียนปกติ (Online) 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  –  ชั้นปี 1 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  –  ชั้นปี 2 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  –  ชั้นปี 3 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  –  ชั้นปี 4 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  –  ชั้นปีอื่นๆ 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนตอนเรียน (Online) 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  –  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (Online) 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  –  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (Online) 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  –  ช่วงวันทำการเปลี่ยนตอนรายวิชา (Online) 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 16:00 น.
  วันชำระเงินผ่านธนาคาร 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 18:00 น.
  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผ่าน WEB 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 18:00 น.
  –  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 6 ธ.ค. 2559 8:30 น. 30 ธ.ค. 2559 18:00 น.
  –  ช่วงวันเปิดภาคการศึกษา 4 ม.ค. 2560 8:00 น. 13 พ.ค. 2560 16:00 น.
  ลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม-ลด-เปลี่ยนตอน (Online) 4 ม.ค. 2560 8:30 น. 10 ม.ค. 2560 16:00 น.
  –  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา และการขอหลักฐานการศึกษาฉบับสภาฯ 11 ม.ค. 2560 8:30 น. 10 ก.พ. 2560 16:00 น.
  –  ช่วงวันทำการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W 11 ม.ค. 2560 8:30 น. 7 เม.ย. 2560 16:00 น.
  –  วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 13 ก.พ. 2560 8:00 น. 13 ก.พ. 2560 16:00 น.
  –  ช่วงวันสอบกลางภาค 27 ก.พ. 2560 8:00 น. 4 มี.ค. 2560 18:00 น.
  –  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียน 3 มี.ค. 2560 8:00 น. 3 มี.ค. 2560 16:00 น.
  –  วันหยุดวันจักรี 6 เม.ย. 2560 8:00 น. 6 เม.ย. 2560 16:00 น.
  –  วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 10 เม.ย. 2560 8:00 น. 17 เม.ย. 2560 16:00 น.
  –  วันสุดท้ายของการขอวิชาโท 18 เม.ย. 2560 8:00 น. 18 เม.ย. 2560 16:00 น.
  –  วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษากรณีลงทะเบียน 21 เม.ย. 2560 8:00 น. 21 เม.ย. 2560 16:00 น.
  –  วันสุดท้ายของการเรียน 29 เม.ย. 2560 8:00 น. 29 เม.ย. 2560 16:00 น.
  –  ช่วงวันสอบประจำภาค 1 พ.ค. 2560 8:00 น. 16 พ.ค. 2560 18:00 น.
  –  วันหยุดวันฉัตรมงคล 5 พ.ค. 2560 8:00 น. 5 พ.ค. 2560 16:00 น.
  –  วันหยุดวันวิสาขบูชา 10 พ.ค. 2560 8:00 น. 10 พ.ค. 2560 16:00 น.
  –  วันสุดท้ายของการลาออก 12 พ.ค. 2560 8:00 น. 12 พ.ค. 2560 16:00 น.
  วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 13 พ.ค. 2560 8:00 น. 13 พ.ค. 2560 16:00 น.
  –  ช่วงวันปิดภาคการศึกษา 17 พ.ค. 2560 8:00 น. 28 พ.ค. 2560 16:00 น.