econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 (ปีการศึกษา 2558)
November 12, 2016
0

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยพายัพจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสายธารรธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 นี้ ได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และประธานสภามหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ซึ่งในปีนี้มีจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติจาก 9 คณะ 3 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 993 คน ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์มีบัณฑิตทั้งสิ้นจำนวน 22 คน