econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2558
November 23, 2016
0

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเกียรตินิยม  ประจำปีการศึกษา 2558 

          เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25-3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ทั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับเกียรตินิยม ทั้งสิ้นจำนวน 15 คน ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1

น.ส. กนกวรรณ  ขำศรี

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00)

2

นายพนมกร  นกแก้ว

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94)

3

น.ส. สุภาภรณ์  เทร้าท์มันน์

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94)

4

น.ส. กันตวี  เกษร

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85)

5

น.ส. เจษฎาภรณ์  นันทะแสง

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79)

6

น.ส. อัจฉรา  คำจอง

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.72)

7

น.ส. สโรบล  แก้วสุข

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.70)

8

น.ส. จิราภา  อยู่เย็น

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66)

9

น.ส. จริยา  แสงแก้ว

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.64)

เกียรตินิยมอันดับสอง

10

น.ส. กรวรรณ  โชติบุตร

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.43)

11

น.ส. วัลลภา  แก้วลื้อ

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.42)

12

น.ส. สกุลตลา  แซ่เซ็ง

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.37)

13

นายอนุพล  โปธิ

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.33)

14

นายธนดล  แซ่ลิ่ม

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.31)

15

น.ส. ทักษพร  ดรุณนารถ

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.31)