econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16
January 27, 2017
0
การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16
วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560 
ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว  เนตตโยธิน  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  และมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 22 ทีม จาก 22 โรงเรียน ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
 34

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์กนกวรรณ   แปงฟอง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นางสาวอภิชญา   กลิ่นถือศิล
2)  นายจารุกันเชียร์   ชัยแดง

เงินรางวัล  3,500  บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์  วงษ์ดี) และ
เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
 35 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์มัสลิน   สุนทรเนตร

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นางสาวพิชญา   สิงห์เวชสกุล
2)  นางสาวเขมิกา   รามโยธิน

เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ จากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ (อาจารย์ ดร. พิศมัย  กิจเกื้อกูล) และ
เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่  โรงเรียนวารีเชียงใหม่
 36 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์มนฤดี   ซาวคำเขตต์

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นายจักรพงษ์   ต๊ะมัง
2)  นางสาวมนรดา   มีชัย

เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ  จากกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด (คุณอดิศักดิ์  ว่องกุศลกิจ) และ
เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  ได้แก่  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่
 37 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์ปิยะพงษ์    มอญแสง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นายสมชาย    จะตุ๊
2)  นายประพัฒน์   ปะเว

เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4  ได้แก่  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  จังหวัดพะเยา
 38 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์เกษร   สิงห์โตนาท

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นางสาวภัทรมน   โนราช
2)  นายเอกรัฐ   ภู่การุณ

เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

รายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนวารีเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนสันทรายวิทยาคม   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์    จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน   จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์   จังหวัดลำพูน
 • โรงเรียนจักรคำคณาทร   จังหวัดลำพูน
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร   จังหวัดลำปาง
 • โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่   จังหวัดแพร่
 • โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่   จังหวัดแพร่
 • โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม   จังหวัดพะเยา