econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
February 26, 2017
0
    มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  
หน้าหลัก หลักสูตร / แผนการศึกษา Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 
* หมายเหต– ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์ จะใช้สำหรับการสมัครของภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ในบางสาขาวิชา เท่านั้น
ส่วนสาขาที่มีการสอบ จะต้องสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง…         

ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560  (เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป)
เปิดเรียน 1 สิงหาคม 2560
          (หมายเหตุ – ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือ สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560)
ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรไทย)    เปิดรับสมัครแล้ว

1. โครงการรับสมัครตรง ของมหาวิทยาลัยพายัพ

 • 1.1 รับตรงทุกสาขาวิชา (ที่ไม่มีการสอบ)      คลิกดูรายละเอียดที่นี่…  (ยกเว้น สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์, คริสต์ศาสนศาสตร์, เภสัชศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • 1.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชา (ที่มีการสอบ) *** ผู้ที่สนใจสมัครใน 5 สาขาวิชา ต่อไปนี้ จะต้องเลือกกรอกในใบสมัครเป็นสาขาอันดับ 1 เท่านั้น ไม่สามารถเลือกเป็นสาขาอันดับ 2 หรือ 3 ***
  1.2.1 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์     คลิกดูรายละเอียดที่นี่…
  1.2.2 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์     คลิกดูรายละเอียดที่นี่…
  1.2.3 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร์       – รอประกาศ –
  1.2.4 รับตรง เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     คลิกดูรายละเอียดที่นี่…
  1.2.5 รับตรง เฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)     คลิกดูรายละเอียดที่นี่…

2. โครงการรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน   
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา / จบ ปวส.       คลิกดูรายละเอียดที่นี่…
                      
3. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกโควตาภูมิภาค
  ประจำปีการศึกษา 2560

3.1 โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คลิกดูรายละเอียดที่นี่…

4. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
  ร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย      – รอประกาศ –


ระดับปริญญาโท
    คลิกดูรายละเอียดที่นี่…
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   ประจำปีการศึกษา 2560
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่…
วิทยาลัยนานาชาติ     (หลักสูตรนานาชาติ)
( International College )
  click here…
ระดับปริญญาตรี ( Undergraduate programs)
  การสื่อสารภาษาอังกฤษ
(English Communication)

  เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)

  การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(Hospitality Industry Management)
ระดับปริญญาโท ( Graduate programs : M.A.)
 ภาษาศาสตร์
(Linguistics)

 การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น
(Teaching English to Speakers of Other Languages)

ระดับปริญญาเอก ( Graduate programs : Ph.D.)
 การสร้างสันติภาพ
(Peace Building)
บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว
หอพักหญิง อัลฟา
หอพักชาย โอเมกา
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ

 สำนักทุนการศึกษา

 สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ
 สำนักพัฒนานักศึกษา
 ศูนย์หนังสือ     – จำหน่าย
เครื่องแบบนักศึกษา, วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ สำนักหอสมุด