econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
โครงการ “เศรษฐศาสตร์ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”
March 21, 2017
0

โครงการ “เศรษฐศาสตร์ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า”
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “เศรษฐศาสตร์ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” เมือวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณเศกรัฐ  ไชยศิริ  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และทีมวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟป่า การควบคุมและป้องกันไฟป่า ตลอดจนกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟ  ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์  จังหวัดเชียงใหม่