econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
April 28, 2017
0

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

โดยภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เลาหะวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา เป็นวิทยากรการอบรมบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเตรียมตัวสมัครงานและการให้สัมภาษณ์ และอาจารย์เกียรติสุดา  บุญส่ง  อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยากรการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ : เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน (สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน, การเขียนใบสมัครงาน, การเขียนประวัติส่วนตัว ฯลฯ) และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย มีกลิ่น ประธานกรรมการ และคุณสุทิน  สุรินทร์รักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท เวคอัพ (ประเทศไทย) จำกัด (WAKE UP COFFEE, Thailand)  บรรยายในหัวข้อ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของนายจ้าง และอยากเป็นเจ้าของกิจการต้องทำอย่างไร?” เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับสูงโดย อาจารย์วุฒิจุฬา  คุณพัฒน์วัฒนา และอาจารย์พรเทพ  กมลเพชร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังมีพิธีอำลาสถาบันโดยคณาจารย์กล่าวให้โอวาทและผูกข้อมือให้กับนักศึกษา ตัวแทนรุ่นน้องมอบดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ในโอกาสนี้ด้วย