econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการจากค่าย PDMO CAMP 2018
July 3, 2018
0
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการจากค่าย PDMO CAMP 2018

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชา มะโนกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวิชาการโครงการภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในค่าย PDMO CAMP 2018 จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในหัวข้อ Sustainable development GOALS (SDGs) ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบคุณสำนักบริหารหนี้สาธารณะที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสบการณ์และความรู้นอกชั้นรียนให้แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

22