econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
กิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 18
January 17, 2019
0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปี มหาวิทยาลัยพายัพ 

ภายใต้โครงการ “๔๕ ปี สัจจะ-บริการ สืบสาน ๒๐ ปี เรียนรู้-พัฒนา : กิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘” วันที่  ๑๗-๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีกิจกรรม

  • การบรรยายให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  • การบรรยายให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่ครูผู้สอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์
  • การจัดบรรยายพิเศษ โดยนักเศรษฐศาสตร์มืออาชีพ ในหัวข้อ “Pathway of an Economist in the Digital Era”
  • การแข่งขันจัดบอร์ดภายใต้หัวข้อ “Pathway of an Economist in the Digital Era : เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ในยุคดิจิตัล” และ
  • การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๘

ผลการแข่งขันจัดบอร์ดวิชาการ “Pathway of an Economist in the Digital Era : เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ในยุคดิจิตอล”
วันศุกร์ที่  ๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ


รางวัลชนะเลิศ

«เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท

«เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนสันกำแพง

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ปิยาภรณ์  กันเกตุ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :

๑.      นายกิตติภพ  ปันโปธา

๒.      นางสาวนพคุณ  แสงมณี

๓.      นางสาวปภัสสร  อรรคญาณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

«เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

«เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์มัสลิน  สุนทรเนตร

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :

๑.      นางสาวแพรมาศ  ปาละรัตน์

๒.      นางสาวชัญญานุช  ลี

๓.      นางสาวปภาวี  ขุนคลัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

«เงินรางวัล ๗๐๐ บาท

«เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์อัญพัชญ์  สัมมาเกษมพัฒน์

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :

๑.      นางสาวเสาวลักษณ์  บุญเป็ง

๒.      นางสาวพิมพ์ปวีณ์  คันธวิธูร

๓.      นางสาวเฮเลน่า  อริกา  โรเซ็นลุคเค่อ


ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่  ๑๘ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ


รางวัลชนะเลิศ

«เงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท

«โล่รางวัลเกียรติยศ จากผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (คุณนวอร  เดชสุวรรณ์)

«เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์มัสลิน  สุนทรเนตร

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :

๑.      นายสิรวิชญ์  เปาอินทร์

๒.      นางสาววินิธา  วังศรีคูณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

«เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท

«โล่รางวัลเกียรติยศ จากกรรมการผู้จัดการบริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
(คุณอดิศักดิ์  ว่องกุศลกิจ)

«เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์สหัสนัยน์  จิตรกุล

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :

๑.      นายวิธวินทร์  ปันตา

๒.      นางสาวกัลยกร  แก้วกัลยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

«เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

«โล่รางวัลเกียรติยศ จาก
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา  โตไพบูลย์)

«เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์อัญพัชญ์  สัมมาเกษมพัฒน์

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :

๑.      นางสาวเบญจรัตน์  จิตเจนสุวรรณ

๒.      นางสาวศุภาพิชญ์  วงค์น้ำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

«เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

«เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ลภัสรดา  ปี่ทองธนโชติ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :

๑.      นายพัสณกร  ถวาย

๒.      นางสาวปาริชาติ  ปักษิณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔

«เงินรางวัล ๗๐๐ บาท

«เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จังหวัดน่าน

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์อรัชพร  ต๊ะปะแสง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :

๑.      นางสาวชลธิชา  ณ น่าน

๒.      นางสาวชนรตรี  พันธุพาน


** ภาพกิจกรรม : ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 18

** ภาพกิจกรรม : การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ