econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
“รางวัลชมเชย” การประกวดแผนธุรกิจการทำการตลาดออนไลน์บุกตลาดจีนบนสังคมออนไลน์ WeChat
September 10, 2018
0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ 
นางสาวดวงกมล สิทธิตาคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นางสาวณัฐรัตน์ ทิวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นายอุปถัมภ์ เพชรรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแผนธุรกิจ “การทำการตลาดออนไลน์บุกตลาดจีนบนสังคมออนไลน์ WeChat”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, สถาบันขงจื่อ, ศูนย์อาเซียนศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* ภาพกิจกรรม : Page : ECON PYU *