econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
October 7, 2018
0

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ
มูลนิธิร่มฉัตร  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีมที่ได้อันดับสูงสุดได้แก่ทีม Zero Knowledge 
นายประกฤษฎ์  ทัศการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นายองอาจ  งามเลิศรดา นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นางสาวปพิชญา  วงค์เศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

โดยสามารถสอบได้ในลำดับที่ 26 จากจำนวนผู้สอบทั้งสิ้น 206 ทีมทั่วประเทศ และลำดับที่ 3 ของภาคเหนือ จากผู้สอบทั้งสิ้น 25 ทีม

**ภาพกิจกรรม : Page : ECON PYU **