econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
February 15, 2019
0

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมดังนี้

นายประกฤษฎ์ ทัศการ ชั้นปีที่ 4 
นายองอาจ งามเลิศรดา ชั้นปีที่ 2
นางสาวปพิชญา วงค์เศษ ชั้นปีที่ 2

และผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 12 จากคณะ/สาขา เศรษฐศาสตร์ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 22 แห่งทั่วประเทศ และเป็นลำดับที่ 2 ของภาคเหนือ

** ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  Page : ECON PYU **