econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
โครงการ “อีคอมเมิร์ซ เปิดโลกวิสาหกิจชุมชน”
May 24, 2019
0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “อีคอมเมิร์ซ : เปิดโลกวิสาหกิจชุมชน”
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำเฟสบุ๊คเพื่อสร้างทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าของตนเองได้ และเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันชุมชน

** ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Page : ECON PYU