econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมาของคณะ

         คณะเศรษฐศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการร่างหลักสูตรครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการประมาณปี พ.ศ. 2536 โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งเป็นวิชาแกนธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ) (ผู้ร่างหลักสูตรประกอบด้วย อ.ปีณิต สุภากุล, อ.อุดมพร ตนานนท์, อ.สุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล) เพราะตลาดแรงงานยังมีความต้องการบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ และในวันที่ 30 ตุลาคม 2539 มหาวิทยาลัยพายัพมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ขึ้นจึงนำหลักสูตรเก่ามาพิจารณาอีกครั้ง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนี้ได้เพราะข้อจำกัดด้านสถานที่เรียน
          วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 มหาวิทยาลัยพายัพได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาใหม่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรและขอเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
          ในที่สุดทางทบวงมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีมติจากการประชุม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ให้มหาวิทยาลัยพายัพเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2542

คติพจน์ของคณะวิชาเศรษฐศาสตร์

“เรียนรู้  พัฒนา”

ปรัชญาของคณะเศรษฐศาสตร์

          คณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและอำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติโดยรวม

          คณะเศรษฐศาสตร์แห่งนี้จะเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งนำมาพัฒนาใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ บัณฑิตแห่งคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ จะต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง มีพื้นฐานทางด้านปัญญา ความคิด ตลอดจนต้องเป็นผู้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์ของคณะ

 1. เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา และบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติ
 3. เพื่อเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ในการทำงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ของคณะเศรษฐศาสตร์

        มุ่งพัฒนาความรู้ แก่บัณฑิต เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ พร้อมที่จะนำวิชาความรู้ที่ทันสมัยไปรับใช้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

พันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร์

เพื่อให้มีการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) รับใช้สังคม (บริการ) วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก) และคติพจน์คณะเศรษฐศาสตร์ที่ว่า “เรียนรู้ พัฒนา” เห็นควรกำหนดพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร์ดังนี้

 1. จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ  ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคม
 2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้และผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้ร่วมกัน
 4. มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชุมชน สังคมและประเทศ
 5. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

อัตลักษณ์ของคณะวิชา/หน่วยงาน

เน้น “เรียนรู้ พัฒนา” เพื่อตอบสนองอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า

พลเมืองโลก : คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) รับใช้สังคม (บริการ) วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะเศรษฐศาสตร์

“วิชาการก้าวหน้า รู้รักพัฒนา คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม”

 1. วิชาการก้าวหน้า หมายถึง การมีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยเชิงบูรณาการ
 2. รู้รักพัฒนา หมายถึง การพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีทักษะชีวิต มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักคิดวิเคราะห์ และรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. คุณธรรมนำใจ หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลักคำสอนในศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นศาสนิกชนที่ดี มีความประพฤติดีงาน ให้เกียรติ เคารพผู้อื่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
 4. รับใช้สังคม หมายถึง มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สัญลักษณ์

เฟืองจักร หมายถึง การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันการหมุนของเฟืองจักรยังหมายถึง วัฏจักร หรือการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ

รวงข้าว หมายถึง ภาคเกษตร เพราะข้าวคืออาหารหลักใช้เลี้ยงชีพให้เจริญเติบโต

CONTACT

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์/โทรสาร : (053) 851478-86 ต่อ 7128