econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

หลักสูตรการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAM IN ECONOMICS

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Economics (Economics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Econ. (Economics)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตร ประเภท เริ่มใช้ หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
10109001480เศรษฐศาสตร์ (ปกติ 4 ปี) วิชาเอก 2548 144 4 2.00
10109001520เศรษฐศาสตร์ (ปกติ 4 ปี) วิชาเอก 2552 135 4 2.00
10109001529เศรษฐศาสตร์ วิชาโท 2552 24 2.00
10109001550เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอก 2555 135 4 2.00
10109001559เศรษฐศาสตร์ วิชาโท 2555 27 2.00