econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโสคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ร่วมใจทำฝาย วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์และสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพากันมาหาความหมาย ประจำปีการศึกษา 2560

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560  ณ ห้องประชุม ร.ต.ท.แก้ว  เนตตโยธิน  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ

1 2 3