econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
August 18, 2017
0

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว