econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
กิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 17
January 26, 2018
0
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  จัดกิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 17
วันศุกร์ที่ 26  มกราคม พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังนี้

  • การบรรยายให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่ครูผู้สอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์
  • การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0” และ
  • การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 17
ผลการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ “ไทยแลนด์ 4.0”
รางวัลชนะเลิศ :  โรงเรียนสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์สุภาภรณ์  แพเพชร

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวสุชาวลี  โพธิ์ทอง, นางสาวณัฐติยาภรณ์  อินชัย, นางสาวธัญญรัตน์  ไชยบุตร

(เงินรางวัล  2,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร)

 1-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87  1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ธีรวัฒน์  ชื่นดวง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน : นายศุภสัณห์  กันทะวงศ์วาร, นางสาวนันท์ชนก  ชัยมงคล,  นางสาวสุวภัทร  กลิ่นมาลา

(เงินรางวัล  1,500  บาท พร้อมเกียรติบัตร)

 2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c  2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์  ชัยยาณะ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน : นางสาวพัทธนันท์  เรือนสุภา, นางสาวพิมพ์ลภัส  เงินจันทร์, นางสาวยุพารัตน์  เครือปัญญา

(เงินรางวัล  1,000  บาท พร้อมเกียรติบัตร)

 3-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2  3
รางวัลชมเชย : โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์เกษร  สิงห์โตนาท

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน : นายรัชชนนท์  สะโมสูงเนิน, นางสาวศมล  สิงห์สิทธิ์, นางสาวจินต์จุฑา  วงศ์ใหญ่

(เงินรางวัล  500  บาท พร้อมเกียรติบัตร)

 4-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3  4
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 17
รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
 1-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์กนกวรรณ   แปงฟอง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นายจารุกันเชียร์   ชัยแดง
2)  นางสาวนัชชา  นิมาแสง

เงินรางวัล  3,500  บาท , โล่รางวัลเกียรติยศ จาก อาจารย์ ดร. รักษ์  พรหมปาลิต (อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ) และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์ธีรวัฒน์  ชื่นดวง

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นายสิรวิชญ์  เปาอินทร์
2)  นางสาวนาตาลี  สุกีอุระ

เงินรางวัล 2,500 บาท , โล่รางวัลเกียรติยศ จาก คุณอดิศักดิ์  ว่องกุศลกิจ (กรรมการผู้จัดการบริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด) และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  :  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
 3-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์สุภารัตน์  คากิซากิ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นายนัทธพงศ์  กุณาปัน
2)  นายสุรชัย  ถาวรนิติผลสิริ

เงินรางวัล 2,000 บาท , โล่รางวัลเกียรติยศ  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา  โตไพบูลย์ (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ)  และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  :  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  จังหวัดลำพูน
 4-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%af อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์รุ่งอรุณ  รักราชการ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นายภูหฤษฎ์  ทองสิน
2)  นายโยธนศักดิ์  โยว

เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4  : โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่
 5-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม :  อาจารย์ลภัสรดา  ปี่ทองธนโชติ

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
1)  นายพัสณกร  ถวาย
2)  นางสาวปาริชาติ  ปักษิณ

เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 *สำหรับภาพกิจกรรม สามารถติดตามได้ที่ page : ECON PYU