econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
โครงการ “เศรษฐศาสตร์ร่วมใจ ทำฝาย”
February 17, 2018
0
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์ร่วมใจทำฝาย
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และรักษาส่ิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์  ซึ่งภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธณรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการทำฝายชะลอน้ำ โดยวิทยากรจาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ศูนย์