econ@payap.ac.th 053-851478 ext. 7128
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
April 28, 2018
0
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรม

  • การบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ““เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของ Data Science พร้อมทดลองใช้ Python programing language ทำ Machine learning ด้วยตนเอง โดย อาจารย์ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analysis) โดย อ.ปราบ เลาะโรจนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analysis
  • การบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ : การอบรมบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน โดย อ. เกียรติสุดา  บุญส่ง (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
  • การแนะนำการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย อ. พรเทพ กมลเพชร และ อ. ณัฐชา  ก๋องแก้ว (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์)